Skolens fokusområder skoleåret 2019-2020

Hønefoss videregående skole jobber grundig med mange temaer og viktige områder, men for skoleåret 2019 – 2020 har vi tre fokusområder (som har gått igjen de siste årene) og som vi stadig utvikler videre:

SYR – Sammenheng, yrkesretting og relevans 

Hensikten er å styrke elevenes opplæring når det gjelder sammenheng, yrkesretting og relevans (SYR), noe som må sees i sammenheng med målsettingen for Kunnskapsskolen: Mestring for alle - maksimere læring og minimere frafall. Læring skjer gjennom samarbeid og aktivitet i et læringsfellesskap og kjennetegnes ved gode relasjoner, tilhørighet, relevans, tydelige mål og tilbakemeldinger, samt variasjon og nytenkning.

Lærerne er organisert i team rundt klassen med hyppige møter der det bl a arbeides må å lage/samordne planer for å skape helhet i elevens opplæring og sørge for god elevinvolvering, utnytte lærernes ressurser best mulig for å styrke elevenes kompetanse i grunnleggende ferdigheter.

SYR har vi hatt som fokusområde i flere år, men ønsker stadig å videreutvikle dette arbeidet - ikke minst sett i sammenheng med Fagfornyelsen - og har derfor fortsatt fokus på SYR.


Fagfornyelsen 

Fra 2020 kommer ny struktur på yrkesfaglige utdanningsprogram og nye læreplaner i alle fag. Skolen må forberede seg på endringene og vi setter av tid og ressurser i skoleåret 2019-2020 for å være best mulig forberedt.

Utnytte digitale ressurser

Vi ønsker å framstå mest mulig enhetlig overfor våre elever. Høsten 2018 innførte vi obligatorisk bruk av Planer i vårt LMS itslearning som et ledd i å oppnå dette. Vi ønsker å fortsette med og å forbedre dette i kommende skoleår.

Buskerud fylke rullet ut Office365 til hele organisasjonen i 2017. Vi ønsker å utnytte de mulighetene O365 og andre digitale verktøy gir i enda større grad – både de pedagogiske gevinstene og som skolens digitale kommunikasjonsplattform.


Publisert 3. juli 2015, oppdatert 21. juni 2019.